1. Definities

In de onderhavige voorwaarden van de maatschap H&H legal, gevestigd te Tilburg met KVK nummer: 85702951. Wordt verstaan onder:

  • Opdrachtgever: elke rechtspersoon of natuurlijk persoon die een opdracht geeft, informatie aanvraagt of een offerte van H&H Legal accepteert.
  • Overeenkomst: de tussen H&H Legal en opdrachtgever gesloten overeenkomst.
  • (Algemene) voorwaarden: de onderhavige voorwaarden

 

  1. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten van H&H Legal, zulks met uitdrukkelijke uitsluiting en afwijzing van alle algemene voorwaarden die Opdrachtgevers vermelden, ergens deponeren of van toepassing verklaren. Door het enkel aanvragen van een offerte en/of verstrekken van een opdracht aan H&H Legal aanvaardt de Opdrachtgever deze Voorwaarden en ziet de Opdrachtgever daardoor uitdrukkelijk af van de toepasselijkheid van eigen algemene voorwaarden.

2.2   Een schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging wordt geacht de volledige overeenkomst weer te geven en treedt in plaats van alle voorafgaande of schriftelijke afspraken, verklaringen en uitlatingen van partijen. Wijzigingen van of aanvulling op de offerte/opdrachtbevestiging maken enkel deel uit van de overeenkomst als dit door H&H Legal schriftelijk wordt erkend.

2.3 H&H Legal kan deze voorwaarden te alle tijde eenzijdig wijzigen. Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling heeft laten weten dat hij de wijziging niet aanvaard, wordt hij geacht de betreffende wijziging te hebben aanvaard.

 

3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Aanbiedingen en offertes van H&H Legal zijn vrijblijvend en vervallen binnen 30 werkdagen tenzij schriftelijk anders aangegeven.

3.2 H&H Legal heeft het recht een offerte die door opdrachtgever aanvaard is binnen twee werkdagen na ontvangst van aanvaarding daarvan te herroepen.

 

4 Ongeldigheid algemene voorwaarden

Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig is, ongeacht welke reden,  zullen H&H Legal en opdrachtgever onderhandelen over de inhoud van een nieuwe bepaling. Deze nieuwe bepaling zal zoveel mogelijk aansluiten bij de oorspronkelijke bepaling.

 

5 Diensten

5.1 H&H Legal levert juridische dienstverlening, standaard overeenkomsten en maatwerk overeenkomsten.

5.2 Opdrachtgever verstrekt H&H Legal de benodigde informatie en gegevens ten behoeve van de dienst. Opdrachtgever controleert en garandeert de juistheid van deze gegevens.

5.3 H&H Legal voert de dienst uit naar beste inzicht en vermogen. Het gebruik van de diensten is voor eigen risico van opdrachtgever. H&H Legal is niet aansprakelijk voor gevolgen ontstaan door het gebruik van de verstrekte informatie.

5.4 Op H&H Legal rust een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

5.5 Als H&H Legal hogere kosten heeft gemaakt en/of noodzakelijk meerwerk heeft verricht, komen ook deze kosten voor rekening van opdrachtgever. Meerwerk wordt verricht in overeenstemming met opdrachtgever. 

 

6 Levering

6.1 Door H&H Legal opgegeven leveringstermijnen zijn niet fataal, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6.2 Een voor H&H Legal geldende termijn gaat in nadat alle noodzakelijke gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst in het bezit zijn van H&H Legal.

6.3 Overschrijding van een leveringstermijn geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of recht op annulering van de levering of overeenkomst tenzij het door de overschrijding onredelijk is dat de overeenkomst in stand blijft.

 

7 Aansprakelijkheid
7.1 H&H Legal is voor zover bij wet toegestaan niet aansprakelijk voor schade voor een opdrachtgever of derden tenzij er sprake is van grove schuld of opzet. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Indien H&H Legal is verzekerd is haar aansprakelijkheid beperkt tot het door de verzekeraar feitelijk uitgekeerde bedrag.

7.2 Met aanvaarding van deze voorwaarden gaat opdrachtgever 

7.2 H&H Legal is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met het gebruik van haar website en de informatie daarop of de onmogelijkheid om de website en de informatie daarop te gebruiken.

7.3 Aansprakelijkheid van H&H Legal voor indirecte schade voor opdrachtgever is uitgesloten.

7.4 H&H Legal is niet aansprakelijk voor schade die die het gevolg is van onjuiste verschaffing van informatie door opdrachtnemer.

7.5 Elk vorderingsrecht van opdrachtgever op H&H Legal verjaart één jaar na verrichting van de werkzaamheden.

 

8 Klachten
Indien opdrachtgever van mening is dat er gebreken kleven aan de prestatie van H&H Legal dient opdrachtgever binnen dertig dagen na het verrichten van de werkzaamheden en binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur te melden dat hij een beroep doet op een gebrek in de prestatie.

 

9 Overmacht  

9.1 Afgezien van de aan H&H Legal toekomende rechten, heeft H&H Legal het recht om haar overeengekomen verplichtingen op te schorten of om de gemaakte overeenkomst te ontbinden indien er sprake is van overmacht. In dat geval heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ook niet indien H&H Legal enig voordeel van de overmacht heeft. Tenzij dit naar omstandigheden vanuit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn voor beide partijen.  

9.2 Wanneer H&H Legal een beroep doet op overmacht zal zij dit schriftelijk en gemotiveerd aan de opdrachtgever mededelen.  

9.3 Onder overmacht wordt het volgende verstaan; Iedere tekortkoming van H&H Legal welke niet toerekenbaar noch toe te wijten is aan H&H Legal krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen.  

  

10 Intellectueel eigendom  

10.1 H&H Legal behoudt de auteursrechten, octrooirechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar verrichte werkzaamheden, brieven, contracten, gedane aanbiedingen etcetera.  

10.2 H&H Levert een recht van gebruik aan de opdrachtgever nadat alle verplichtingen uit de overeenkomst zijn voldaan. Dit recht is niet overdraagbaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

10.3 De opdrachtgever verkrijgt geen recht van gebruik indien;

a. De opdrachtgever de opdracht voortijdig intrekt

b  De opdrachtgever een van haar verplichtingen heeft opgeschort

c. De opdrachtgever niet volgens de gemaakte afspraken aan haar betalingseisen voldoet

d. De opdrachtgever op enig andere wijze in gebreke blijft

  

11 Prijs en betaling  

11.1 Alle vermelde en aangeboden prijzen zijn in euro’s exclusief BTW en eventuele andere belastingen of heffingen. Tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.  

11.2 Indien de opdrachtgever de factuur niet binnen de gestelde termijn betaald, heeft H&H Legal het recht om alle mogelijke werkzaamheden in opdracht van deze opdrachtgever op te schorten. Nadat deze werkzaamheden zijn opgeschort moet de opdrachtgever nog steeds aan haar betalingsplicht voldoen.  

11.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen verricht H&H Legal haar werkzaamheden tegen een uurtarief van ten minste €65,00 en komen alle bijkomende kosten aan de opdrachtgever toe. 

11.4 Betalingen door de opdrachtgever aan H&H Legal worden op een door H&H Legal aan te wijzen bankrekeningnummer, in volledigheid, in euro’s en uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum voldaan. 

11.5 Indien een volledige en tijdige betaling zoals bedoeld in het voorgaande lid uit blijft, treed de opdrachtgever van rechtswege in verzuim met de volgende gevolgen van dien;

  1. De opdrachtgever dient een rente van 5% per maand te betalen over de openstaande facturen. 
  2. Indien dit benodigd is wordt aan de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de openstaande facturen met een minimum van €250,-

 

12 Verplichtingen opdrachtgever  

De opdrachtgever is verplicht om bij de aflevering van de door H&H Legal verrichtte dienst deze te onderzoeken of de dienst aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is dient de opdrachtgever dit direct na de constatering schriftelijk en gemotiveerd aan H&H Legal te vermelden. 

 

13 Opschorting verrekening en ontbinding  

H&H Legal mag de overeenkomst per direct ontbinden indien een of meerdere van de volgende omstandigheden zich voordoen;  

13.1 De opdrachtgever komt haar verplichtingen ondanks schriftelijke ingebrekestelling niet, niet tijdig of niet naar behoren na 

13.2 Indien een van beide partijen surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is, een verzoek tot het van toepassen verklaren van de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen heeft ingediend of onder curatele wordt gesteld. 

13.3 Indien er geheel of gedeeltelijk beslag op het vermogen van de andere de opdrachtgever wordt gelegd

13.4 Indien een partij haar onderneming staakt, fuseert, liquideert of overgaat tot overdracht van haar onderneming.  

In het geval van ontbinding is de ontbindende partij verschuldigd tot betaling van de tot dan toe gemaakte kosten van de wederpartij.    

  

14 Toepasselijk recht en geschillen.  

14.1 Op alle Diensten, rechten, verplichtingen en Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en H&H Legal is het Nederlands recht van toepassing. 

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen alleen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland, nadat partijen zich uiterst hebben ingespannen om op minnelijke wijze tot een oplossing te komen.
14.3 Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten in deze algemene voorwaarden.  

14.4 Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn of buiten werking zijn gesteld door een bevoegde rechter, blijven de overige voorwaarden uit deze algemene voorwaarden van kracht. Partijen zullen een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling worden gevolgd.