Privacyverklaring H&H Legal

 

Deze privacyverklaring is bedoeld om uit te leggen wat er met uw gegevens gebeurt indien u met H&H Legal een zakelijke relatie heeft of in het verleden heeft gehad.

 

1. Wie is verantwoordelijk voor verwerking van uw persoonsgegevens?

 

Voor verwerking van uw persoonsgegevens is verantwoordelijk:

 

Maatschap H&H Legal

Kwaadeindstraat 99

5041 JL Tilburg

 

Mail: info@H-HLegal.nl

Telefoon: +31 6 45184816 / +31 6 10190526

 

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

De gegevens die wij nodig hebben kunnen verschillen, wij noteren (indien nodig) in ieder geval de volgende gegevens:

 

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Mailadres
 • Telefoonnummer
 • Functiegegevens
 • Bankrekeningnummer3. Met welke doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

 • Voor het uitvoeren en verwerken van opdrachten, 
 • Om contact met u te kunnen opnemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
 • Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Voor het afhandelen van uw betaling
 • Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals gegeven die nodig zijn voor belastingaangifte.

 

4. Verwerken wij bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

 

H&H Legal heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@H-HLegal.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

5. Op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

 

Grondslag voor verwerking van uw persoonsgegevens is gelegen in artikel 6 AVG. 

De grondslagen uit dit artikel die van belang zijn voor de samenwerking tussen H&H Legal en u zijn toestemming en de noodzaak om gegevens te verwerken voor het uitvoeren van de overeenkomst die u met H&H Legal heeft gesloten.

 

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het realiseren van de doelen waarvoor we uw gegevens verzameld hebben of om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

 

7. Mogen wij uw persoonsgegevens delen met derden?

 

H&H Legal verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. H&H Legal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

8. Gebruiken wij cookies of vergelijkbare technieken?

 

H& H Legal gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

9. Wat zijn uw rechten?

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door H&H Legal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Info@H-HLegal.nl

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

H&H Legal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

10. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

 

H&H Legal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@H-HLegal.nl

 

11. Kan deze verklaring aangepast worden?

 

Deze verklaring kan door H&H Legal gewijzigd worden als er ontwikkelingen zijn die daartoe aanleiding geven. De meest actuele verklaring is te vinden op de website van H&H Legal.

 

 

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 13-05-2022 tot nader order.